Skip to main content

PRIVACYBELEID

Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is Studio Oculiste genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Studio Oculiste hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Studio Oculiste omgaat met uw persoonsgegevens.

Voor algemene vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met Studio Oculiste via het telefoonnummer +32 3 369 25 31 of via . Voor vragen die meer inhouden dan een loutere vraag om inlichtingen, kan er u worden gevraagd zich te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de door u gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon worden overgemaakt.

In het kader van uw optimale gezondheidszorg is uw arts genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekeringsmaatschappij.

Om de veiligheid daarover te garanderen in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal uw arts:

  • Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG conforme software.
  • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van:
  • Uw geneeskundige zorgen: preventie, diagnose en behandeling.
  • Financiële afhandeling van de consultatie en boekhouding.
  • Wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van volksgezondheid.
  • Wettelijke verplichtingen ter attentie van het ziekenfonds en OCMW.
  • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.
  • De nodige gegevens enkel delen met andere zorgverleners of artsen met wie u een behandelrelatie heeft.

Wie zich inschrijft in onze praktijk gaat automatisch een behandelrelatie aan met de arts van Studio Oculiste. Wij gaan er dan ook van uit dat u bij deze een geïnformeerde toestemming geeft uw gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking te stellen aan andere zorgverleners, wanneer zij op hun beurt een behandelrelatie met u aangaan. Indien u dit weigert, gelieve dit expliciet met uw arts te bespreken. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.
Iedere arts, verpleegkundige, stagiair en medewerker is in onze praktijk onderhevig aan het beroepsgeheim. Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd. Uw medisch dossier wordt 30 jaar bij ons bewaard na uw laatste consult, tenzij het door een collega-arts wordt opgevraagd.

U heeft als patiënt recht op correctie, inzage en kopie van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden ter zake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer +32 3 369 25 31 of via het emailadres .
Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Oculiste, kan u steeds contact opnemen met Studio Oculiste zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer +32 3 369 25 31 of via . Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 1 juli 2021. Studio Oculiste heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de wachtruimte worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 1 juli 2021.